top of page
הגנת הסביבה בשירים

ביחס לטבע
תולדות התודעה הסביבתית בישראל 

ערבי שירה ייחודיים
עם אבינעם קולודני וחברים

בימי העלייה השנייה חלמו החלוצים האידיאליסטים על חיים בקרבת הטבע, בסביבה חקלאית של רועים ואיכרים. הם רצו לשחזר את סגנון החיים של אבות האומה בתקופת התנ"ך. זו היתה התקופה הרומנטית בתולדות היחס אל הטבע בישראל, אשר מתבטאת בשירי רחל המשוררת, ובשירים רבים אחרים, גם מאוחרים יותר (אין סוף לרומנטיקה!).

בשנות השלושים החלה תנופת פיתוח אשר התבטאה ביחס אחר אל הטבע, תחת הסיסמה "כיבוש השממה". פיתוח מואץ ובלתי מבוקר גרם לנזק אקולוגי, שבעקבותיו נוצרה הבנה כי יש לשמור על הסביבה, ונוצר המושג "קיימות".

 

כל זה מתברר בערב-הזמר "ביחס לטבע", מתוך שירים ישנים וחדשים (האחרונים הם ברובם שירי מחאה...). אם עורכים את הערב הזה קרוב לחג הטבע ט"ו בשבט, אפשר להאריך בשירי החג ולברר את מקורותיו. אל תופתעו כשיתברר שט"ו בשבט הוא חג ציוני חילוני, ורעיון הנטיעות הגיע בכלל מאמריקה! עוד תובנות מפתיעות משתקפות בשירים האלה בתחומים נרחבים, מתחום החינוך ועד סוציולוגיה, אקולוגיה ופמיניזם.

bottom of page